Meer informatie

 • Op uw nota van uw zorgverzekeraar kunt u bedragen tegenkomen waarbij u zich afvraagt waar dient het allemaal voor.

  Hierbij een overzicht van kosten huisartsen. Een deel van het geld komt ten goede aan de huisarts en een deel aan Onze Huisartsen.

  Informatie patiënten overzicht zorgverzekeraar 2018_O&I-gelden_Onze Huisartsen

  Lees meer

 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend.

  Heeft u een klacht over uw huisarts, apotheker of huisartsenorganisatie en bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie Huisartsenzorg.

  Bespreek uw klacht met uw huisarts of apotheker.
  Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder, bespreekt u dit in eerste instantie met hem of haar. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder.

  Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.

  Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de betreffende zorgaanbieder.

 • Uw dossier

  Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts vast wat uw klachten zijn en hoe hij u behandelt. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicatie u krijgt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw zorgverleners hebben die informatie nodig om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden. U krijgt bijvoorbeeld geen medicijnen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt, of waarvoor u allergisch bent.

  Elektronisch delen

  Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere huisarts of apotheek moet aankloppen, kunnen zij geen contact opnemen met uw eigen huisarts of apotheek om uw medische gegevens op te vragen. Toch wilt u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen. Daarmee kunnen fouten worden voorkomen. Dus willen zorgverleners die u behandelen uw actuele medische gegevens elektronisch kunnen raadplegen. Zo is belangrijke informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand – ook ’s avonds en in het weekend. Om uw dossier in het computersysteem van uw huisarts of apotheek te kunnen bekijken, maken huisartsen, apotheken en huisartsenposten gebruik van een juist voor dat doel ontwikkeld netwerk, het LSP. Dit netwerk is speciaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP: die blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek.

  Alleen met uw toestemming

  Om uw privacy en de veiligheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en apotheek deze niet zomaar delen met andere zorgverleners. Om uw gegevens beschikbaar te mogen stellen via het LSP hebben zij ieder uw toestemming nodig. En andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen raadplegen als dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

  Als u toestemming geeft, noteert uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. Uw belangrijkste medische gegevens van deze huisarts of apotheek zijn dan enige tijd later via het LSP beschikbaar voor andere zorgverleners. U kunt altijd inzien welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en opgevraagd. Ook kunt u uw toestemming altijd weer intrekken.
  Als u geen toestemming geeft, kunnen andere huisartsen en apotheken uw gegevens niet inzien via het LSP. Ook niet in noodsituaties.
  Hoe geeft u toestemming?

  Als u bij uw huisarts of apotheek komt, kan deze uw toestemming vragen om uw medische gegevens aan te melden bij het LSP. U kunt ook zelf contact opnemen met uw zorgverleners of online toestemming regelen via https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01056131.

  Vanaf het moment dat u toestemming heeft gegeven, mogen andere zorgverleners uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens? Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien en om welke gegevens dat gaat? Vraag dan uw huisarts of apotheek om de brochure ‘Uw medische gegevens delen? Alleen met uw toestemming!’. Voor meer informatie kunt u ook kijken op http://www.vzvz.nl of bellen naar het VZVZ Informatiepunt via telefoonnummer 070 – 317 34 56.

 • Verklaringen

  Doktersverklaring

  De huisarts wordt regelmatig door patiënten geconfronteerd met het verzoek tot het afgeven van een verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. In Nederland is het de huisarts echter niet toegestaan een dergelijke verklaring af te geven. Instanties die zo’n verklaring van u verlangen kunt u hierop wijzen door de informatiebrief verklaring huisarts te overhandigen. U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

  In het kort een toelichting op deze regels

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en). Voor een dergelijke onafhankelijke verklaring moet er een verzoek van de instantie komen die deze verklaring wenst met een duidelijke vraagstelling.

  De belangrijkste redenen voor dit standpunt

  De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn hij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog zelf doen?

  U kunt navragen hij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand.

 • Vaccinaties Buitenland

  Deze service wordt niet door ons geleverd.

  De reden waarom wij deze service niet verlenen is de tijdsinvestering die het ons kost. Als huisarts moet je speciaal computer programma aanschaffen om up to date te blijven over de laatste stand van zaken. Daarnaast zijn er voldoende alternatieven in de direkte omgeving

  De service reizigersadvisering valt niet onder de ziektenkostenverzekering. Soms onder het aanvullend pakket. Vaak moeten patiënten het zelf betalen.

  De alternatieven:

  GGD Hulpverlening Gelderland Midden
  Eusebiusbuitensingel 43
  6828 HZ Arnhem

  026 3773344 ( tussen 08.30 en 10.00 uur)

  http://www.vggm.nl/ggd/reizen_en_gezondheid

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Zij kan zo ook een betere inschatting maken of uw klacht in de reguliere spreekuur tijd van 10 minuten door de huisarts beoordeeld kan worden of dat zij misschien een dubbele afspraak moet boeken. Soms kan zij al aangeven dat u beter een afspraak kan maken bij de assistente. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Meestal zal zij ruggenspraak houden met de huisarts.